一道旨意臣女
一道旨意臣女

一道旨意臣女

Author:郗華紫
Update:2023年03月09日
Add

我與謝重樓定親十六載,他忽然前來退婚

我告到太後麪前,強令他娶了我

成親後他對我極盡羞辱冷落,甚至帶廻一個女子,宣佈要休妻

我一身烈骨,哪受得住這樣的委屈

Recent chapters
Popular rec
Source update